Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení dotazníku pro rodiče - červen 2019

 

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče z června 2019

 

Na konci školního roku jsme rodičům dětí rozdali dotazník, abychom zjistili, jaký je jejich pohled na organizaci a činnost školy. Dotazník obdrželi rodiče 46 dětí. Odevzdáno bylo 29 dotazníků. Návratnost činila 63 %.

Setkali jsme se většinou s kladným hodnocením jak organizace školy, tak výchovně vzdělávací práce. Někteří rodiče označili více možností. Získali jsme i podněty pro naši další činnost. Ještě jednou všem děkujeme.

 

Zde jsou odpovědi na anketní otázky:

 

1. Chodí vaše dítě do MŠ:

nerado

1

rádo

10

velmi rádo

18

nevím

0

 

 

2. Hovoří Vaše dítě s Vámi o dění v MŠ?

vůbec ne

0

občas

12

pravidelně

17

 

 

3. Domníváte se, že jste informováni o programu dětí:

nedostatečně

0

přiměřeně

29

neodpověděli na otázku

0

 

 

4. Jak často sledujete výchovně vzdělávací práci na nástěnkách?

nesleduji

0

občas

8

pravidelně

21

 

 

5. Sledujete webové stránky naší MŠ?

ne

0

občas

11

pravidelně

18

 

 

 

 

 

6. Jak jste spokojeni s přístupen a jednáním zaměstnanců MŠ?

nejsem

0

částečně

0

převážně ano

13

maximálně

16

 

 

7. Jak byste označili vzájemný vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě?

odměřený

0

kamarádský

12

vstřícný

10

vřelý

13

rodinný

9

 

 

 

8. Máte dojem, že ve třídě Vašeho dítěte převažují činnosti:

direktivně organizované (dítě nemá možnost volby)

3

přiměřeně organizované (dítě má možnost volby)

25

neorganizované (činnosti jsou nahodilé)

0

neodpověděli na otázku

1

 

 

9. Máte připomínky k výchovně vzdělávací práci v MŠ v průběhu dne?

ne

21

občas

6

ano, konkrétně k

k pobytu venku

2

 

 

10. Co, podle Vašeho názoru, chybí v naší výchovně vzdělávací práci?

Bez připomínek

21

Chybí kroužky na odpoledne

2

Víc edukativní zaměření – ptáci, rostliny, stromy

1

Více financí od státu, jinak nechybí nic

1

Větší logopedický přístup

1

To nevím, nemám o tom úplně přehled

1

Myslím, že by děti mohly trávit více času venku. Děti by mohly chodit víc ven chodit ven odpoledne při vyzvedávání a třeba i ráno, když je hezky, tak se scházet na zahradě.

1

 

 

 

 

 

Kroužky na odpoledne neplánujeme, nabízíme VŠEM dětem možnost vyzkoušet si různé činnosti a aktivity v rámci akcí. Kroužky jsou aktivitou výběrovou, dosti drahou a bývají v době kdy si děti mohou volně hrát s kamarády.

Poznávání přírody je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Na přírodu (rostliny, živočichy) se dostatečně zaměřujeme celý rok, při řízených činnostech, při pobytu venku, při výletech, různých akcích ve školce.

Logopedická péče v MŠ je hlavně o logopedické prevenci. To znamená rozvoj hrubé a jemné motoriky při různých činnostech, zařazování dechových cvičení a cvičení mluvidel, rozvoj řečového projevu, slovní zásoby a rozvoj percepcí (sluchové, zrakové ..atd.) Dále rodiče upozorňujeme na nutnost návštěvy logopeda.

Pokud se u dítěte objeví vadná výslovnost, je to již záležitost pro odborníka, klinického logopeda, který rodičům vysvětlí, jak s dítětem doma pracovat. Nácvik správné výslovnosti je tedy záležitostí rodičů.

Pobyt venku je součástí režimu dne, pokud to počasí dovolí chodíme s dětmi ven každý den dopoledne na 2 hodiny a odpoledne, když se všechny děti probudí a nasvačí.

 

11. Domníváte se, že společných akcí (divadla, výlety atd.) organizovaných MŠ je, vzhledem k věku Vašeho dítěte:

příliš

0

přiměřeně

28

málo

1

nevím, nedokážu posoudit

0

 

 

12. Jaké další akce navrhujete?

Plavání

3

Spaní ve školce

1

Akce typu stavitel

1

Výlet do zoo

1

Výlet vlakem, lodí

1

Líbí se mi akce se seniory, možná více výletů s nimi

1

 

 

Více procházek místo řádění na zahradě

1

Společná besídka obou tříd v jiném prostoru – sál v Kostelci.

Při besídce rodič na své dítě ani nevidí, stísněný prostor, chaotické – besídku organizovat v jiném prostoru.

1

 

1

Webové stránky: Pokud je to možné, přehledněji seřazovat fotoalba, třeba dle data na začátku. Těžko se hledají nové.

1

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za náměty pro další mimoškolní akce.

Plavání bylo letos opět rodičům nabídnuto, ale vzhledem k vysoké ceně za dopravu a malému počtu zájemců, jsme museli plavání odhlásit.

Akce typu stavitel již máme. Předškoláci mají každým rokem Malou technickou univerzitu.

 Do okolí Kostelce a na vycházky vyrážíme hlavně v době, kdy nemůžeme být na zahradě. Vycházky ale neumožňují dětem tolik volného pohybu.

Oblíbené akce např. ZOO, se snažíme zařadit jednou za tři roky, aby děti během docházky do MŠ nejezdily stále na stejná místa.

O besídce na sále v Kostelci jsme již uvažovali, ale nakonec jsme zohlednili hlavně naše děti. Vystupování na pódiu před velkým množstvím lidí by pro ně byla velká psychická zátěž, nehledě k technickým potížím (ozvučení, malé prostory zákulisí - úzké schodiště, jen jeden záchod, přesuny ze školky za každého počasí, nácviky v jiném prostředí).

Webové stránky jsme již upravili, fotografie jsou řazené podle data akcí.

 

13. Je Vaše dítě, s ohledem na svůj věk a schopnosti, vedeno v MŠ k samostatnosti?

vůbec

0

částečně

1

dobře

27

nevím, nedokážu posoudit

1

 

 

 

14. Jste spokojeni s vybavením MŠ hračkami a pomůckami?

                                                         ve třídě                             na zahradě

ano                                                                          25

16

částečně                                                                   2 

11

ne                                                                             0

0

nevím, nemohu posoudit                                             2

2

 

 

 

15. Jste spokojeni s prostředím MŠ vzhledem k jeho podnětnosti?

ano

26

částečně

1

ne

0

nevím, nemohu posoudit

2

Jaké změny navrhujete:

Více herních prvků na zahradě. 1

Nové prolézačky na zahradě.  1

Chybí mi možnost odrážedel, koloběžek, ale je mi jasné, že prostor zahrady je nevyhovující. 1

 

 

Na herní prvky pro MŠ jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost. Proto jsou také velmi drahé. V současné době věnujeme mnoho financí na údržbu a opravu stávajícího vybavení MŠ.

 

 

16. Jste spokojeni se stravováním dítěte v MŠ?

skladba jídelníčku

ano 16

částečně 10

3 ne

nevím 0

množství ovoce a zeleniny

ano 21

částečně 4

2 ne

nevím 2

velikost porcí

ano 27

částečně 0

0 ne

nevím 2

 

 

Vaše návrhy a doporučení:

Méně nadýmavých jídel, více mléčných výrobků, domácí koláč, buchty, perník

2

 

Větší pestrost, dostatek masa, více zeleniny, méně české klasiky a uzenin, méně solit.

Některá jídla mi pro děti školkového věku nepřijdou vhodná (katův šleh…)

 

    1

 

    1

 

 

Připomínky ke stravování můžete telefonovat přímo paní Urbancové, vedoucí školní jídelny základní školy na číslo: 323 672 184. Paní vedoucí je vždy ochotná se připomínkami zabývat.

Ještě k názvům jídel: u názvů jídla je vždy napsáno složení a jídlo není nikdy pálivé nebo kořeněné jako pro dospělé strávníky.

 

17. Vyhovuje Vám provozní doba MŠ?

ano

26

ne

1

s výhradami

2

Navrhuji

do 17 hodin

lepší by byl ráno příchod do 8,30

 

3

1

 

 

 

Provozní dobu mateřské školy, bohužel, nemůžeme prodloužit. Po dohodě se zřizovatelem máme otevřeno od 6,30 (požadavek, aby provozní doba MŠ odpovídala provozní době školní družiny ZŠ v Kostelci). I když jsou děti do 7,30 spojené v jedné třídě a odpoledne jsou opět spojené od 15 hodin, nejde provozně zajistit učitelku do 17 hodin. To souvisí s pracovními úvazky (3,8) a počtem hodin přímé výchovné práce jednotlivých pedagogů. Ve větších školkách tedy většinou takové problémy nemají. Naší prioritou je zajištění bezpečnosti dětí od 10 do 12,30 hodin, při pobytu na zahradě, vycházce, kdy by měly být přítomné alespoň tři učitelky na dvě třídy, v době vydávání obědů a při mimoškolních akcích, kdy jsou přítomni všichni zaměstnanci.

 

18. Zda a jak konkrétně byste se chtěli podílet na dění v MŠ, na akcích apod.

Besídka pro děti – větší prostor – sál v Kostelci

1

Příprava pomůcek, zázemí apod.

1

Ano. Pomoc při organizaci akcí i zúčastnění

1

Finanční pomoc s přípravou, úklidem po akci

1

Není třeba

1

Podílet se budu ráda, cvičení, pohyb, hry venku, je to můj obor

1

Podílení rodičů na společných akcích je dostačující.

1

Líbilo by se mi někdy se podívat do školky a pozorovat, jak mé dítě funguje a jak probíhá den.

1

Rádi se budeme podílet, pomoc při akcích (jakákoliv pomoc při údržbě školky, zahrady…atd.)

1

Vedení a organizování sportovních akcí (pohybový kroužek, základy gymnastiky)

1

Na brigádu pro potřeby MŠ ano.

1

 

 

DĚKUJEME VŠEM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU.